Môj pane,nedovoľ aby môj žľab bol prázdny,

nasýť ma, a napoj čistou vodou,keď skončená je moja práca.

Rozprávaj sa so mnou, lebo Tvoj hlas je pre mňa oťažou, čo ukáže mi smer.

Ak budeš ku mne láskavý, budem Ti slúžiť s radosťou, a nájdeš miesto v mojom srdci.

Netrhaj  oťažami, prosím môj pane, nech Tvoja ruka nesiaha po biči ak ideme vpred.

Daj mi čas aby som pochopil Tvoj zámer.

 

Nebi ma pane, keď Ti nerozumiem.

Nemaj ma za nepozorného ak nesplním tvoju vôľu – možno sedlo alebo podkovy nie sú v poriadku.

Neuväzuj ma príliš nakrátko a nestrihaj mi chvost, ktorý jemojou jedinou ochranou proti komárom a muchám.

Až poznáš, že dni môjho života sa krátia, až  Ti nebudem môcť slúžiť, môj milovaný pane,

nenechaj ma prosím hladovať a mrznúť a nepredávaj ma.

Dopraj mi možnosť zostať pri Tebe do poslednej hodiny môjho žitia, a buď tak dobrotivý a priprav mi rýchlu, milosrdnú smrť a Boh sa Ti odmení tu i na večnosti.

 

My lord, never allow to leave my manger empty, feed me and give me clean water to drink after my work is done. Talk to me, because your voice shows me the way to go. If you are kind to me, I will serve you with happiness and you will find a place in my heart. Don´t tear me please, my lord, don´t allow your hand to use the whip once we go forward. Give me time to understand your intention.  Don´t beat me, my lord, if I don´t understand. Please don´t take me as careless if I don´t accomplish your will - maybe the saddle or horseshoes are not ok. Don´t lash me too short and don´t cut my tail, it is my ony protection against the flies and mosquitos. Once you will see, that my life comes to end, once I will not be able to serve you, my beloved lord, please don´t leave me hungry and cold, please don´t sell me. Please allow me to stay with you untill the last hour of my life and be so kind and get me a quick, merciful death and Got will bless you here and for eternity.

"Najťažšie dostihy nevyhrávajú nohy koňa, ale jeho srdce."

" The hardest race is not won by the horse´s legs, but with his heart."

                                                                         Jean Trarieux

 

"Kôň si pozná svojho jazdca lepšie, ako jazdec koňa."

"The horse knows his rider better than the rider knows his horse."            

                                                                        Arabské príslovie

 

"Tvoj kôň môže byť odvážny len tak ako ty sám."

"Your horse can only be as brave as you."

                                                                        Pat Parelli

 

"Nepozeraj koňovi pod nohy, to je jeho prácou."

"Don´t watch your horses´s legs, it´s his job."

                                                                        Pat Parelli

 

"Mýliť sa je ľudské, ale viniť za to koňa nie."

                                                                       Pat Parelli

 

"Jazdec, ktorého kôň nemiluje ďaleko nedôjde."

"The rider, who is not loved by his horse will not go far."

                                                                      Gruzínske príslovie

 

"Zakaždým, keď sa ku mne približujú kone a blížia sa nie preto, že si ma nevšimli, ale práve preto, lebo ma zbadali alebo začuli, zmocňuje sa ma pocit, že aspoň na okamih nie som vyhnaný z raja."

Everytime the horses come near to me and they do not come because they haven´t noticed me, but because they did, I get this feeling,at least for a while I am not exiled from paradise."

 

"Život je krásny, ale kone ho robia krajším."

"Life is beautiful, but horses make it even more pretty."

 

"Ak by neboli kone, nebol by som, kto som dnes."

"If there were no horses, I woldn´t be who I am today."

                                                                        H. Wilson

 

 "Kôň beží s pľúcami, zotrváva so srdcom a vyhráva s charakterom."

"The horse runs with its lungs, stays with its heart and wins with its character."

                                                                                               Tesio

 

"Že mi je môj kôň najmilší hovoríš ty, človeče, že je hriech.
Kôň mi zostal v búrke verný, človek ani vo vetre."

"You man say it is a sin that I love my horse the most. 

My horses stays faithfull in the storm, human doesn´t even in the wind."

                                                                       Renne Keller

 

 

"Hoďte vaše srdce cez prekážku a váš kôň ho bude nasledovať"

"Throw your heart through the barrier and your horse will follow it."

 

"Nikto nemôže učiť jazdectvo lepšie než kôň."

"Nobody can teach you to ride more than a horse."

 

"Dieťa, ktoré doma nechce pomáhať je to isté dieťa, ktoré sa ponáhľa v daždi na bicykli zabíjať celé dopoludnie čistením stajne a koní."

"The child who doesn´t want to help with houseworks is the same child, who is hurrying in the rain to stay the whole afternoon in the stable with the horses."

 

"Dáva nám všetko, čo má.
Rýchlosť, vytrvalosť, silu.
Ale planie v ňom i jeho divoký duch.
Bol iskrou, ktorá zažínala dávne mýty.
Bol pýchou kráľov i dobyvateľov.
Bol oporou civilizácie.
Pod údermi jeho kopýt sa utvárali dejiny.
Dodnes má v našich srdciach miesto, ona pyšná krása, ktorá nesie meno kôň."

"It gives us everything it has,

speed, endurance, power.

But its wild ghost stays inside.

This was the spark lighting the old myths.

This was the proud of kings and conquerors.

This was the civilisation´s support.

The history was made under the beat of its horseshoes.

It has a place in our hearts, the proud beauty called horse."

                                                z dokumentu Kone od National Geographic

"Kôň je boží dar ľudstvu."

A horse is a God´s gift to the mankind.

                          Arabské príslovie

 

"Žiadna hodina nie je stratená, ak je strávená v sedle."

No hour is lost as long as it is spent in the saddle. 

 

"Jazdectvo: Dialóg dvoch tiel a dúší usilujúcich sa o vznik dokonalej harmónie medzi nimi."

"Horse riding: dialog of two bodies and souls trying to raise the perfect harmony."

                 W. Lenning

 

"Váš kôň vás miluje nie pre váš vzhľad, ale pre vašu lásku."

"Your horse doesn´t love you because of your look, but because of yor love."

 

"Je veľa úžasných miest, ale jedno z najúžasnejších je na konskom chrbte."

"There is many fantastic places, but one of the most fantastic is on the horse´s back."

 

"Kôň je najúprimnejší tvor na Zemi. Ak robí niečo nesprávne, je to pravdepodobne preto, že ste mu to prikázali."

"Horse is the most honest being in the world. If it is doing something wrong, it probably is because you commanded it."

 

"Najťažšie čo možno robiť na konskom chrbte, je nerobiť nič."

"The most difficult thing to do on the horse back is to do nothing at all."

 

"Ak miluješ koňa, je to navždy. Je to choroba, ktorá sa nedá liečiť."

 "If you are in love with a horse, it is forever. It is an illness that can´t be healed."


"Koňa nezaujíma, čo všetko viete, kým nezistí, ako veľmi vám na ňom záleží."

"Horse is not interested in all you know, untill he finds out how much you care about him."

 

"Nie si skutočným jazdcom, kým nespadneš dole. "

"You are not a real horse rider untill you don´t fall down."

 

"V jazdectve ide o partnerstvo. Kôň vám požičia svoju silu, rýchlosť a eleganciu, lebo sú vždy väčšie ako tie vaše, od vás dostane váš dozor, inteligeniciu a porozumenie, lebo sú väčšie ako tie jeho. Spolu môžete dosiahnuť bohatstvo, ktoré by každý zvlášť nikdy nedosiahol."

"Horse riding is about a partnership. Your horse gives you its power, speed and elegance, because he´s got more of it than you do, you give him your control, inteligence and understanding, because you´ve got more of it than he does. Together, you can reach the fortune, nobody would reach on his own."

 

"V koni sa premietajú sny človeka o vlastnej sile, moci a kráse."

" Horse is a real dream about a power and beauty of a human."

 

"Kôň nám požičiava krídla, ktoré nám chýbajú."

"Horse gives us wings we miss."

 

"Kôň je sloboda."

"Horse is freedom."

 

"Dobrý kôň nemá nikdy zlú farbu."

"Good horse never has a wrong colour."

 

Pri kontakte s človekom velí myseľ i telo koňovi: UTEČ!!! Je to však duša, vďaka ktorej má kôň potrebu kontaktu s človekom. Je to duševný inštinkt, ktorý viaže človeka k človeku a umožňuje, aby sa sen o „pravej jednote“ stal skutočnosťou. Či pracujete správne spoznáte najlepšie v okamžiku, kedy sa kôň prvýkrát rozhodne byť s vami dobrovoľne. On popiera svoju najsilnejšiu intuíciu a vy v tej chvíli ucítite obrovskú radosť a záväzok nesklamať jeho dôveru.


"Meeting a human, the horse´s mind says: RUN!!!It is your soul, that makes the horse stay with human. It is a soul instinct enabling the dream about a real unity to come true. Whether you do right...you´ll find out  once the horse decides to stay with you. He denies his strongest intuition and you will feel happiness and feel obliged not to dissapoint his trust." (Tom Dorrance)

                                

 Jazdou na koni si pozičiame slobodu.

Riding a horse we borrow a bit of freedom. 

 

Koniar by nikdy nemal ukazať strach či zlosť.

Horse lovers should never show fear or anger.

 

Krásny kôň je vždy zážitkom . . . Je to ten druh citového zážitku, ktorý slová pokazia.

A beautiful horse is always an experience...it is kind of an emotional experience that words would destroy. 

 

 Keby bol svet skutočným racionálným miestom, potom by človek jazdil bez sedla.

If this world was really a rational place, human would ride without a saddle.